REGULAMIN KONKURS DLA BLOGERÓW

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu dla blogerów („Organizator”) jest FUNDACJA GRANDA z siedzibą ul. Bukowska 31/7, 60-555 Poznań, NIP: 781-19-22-263.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadząca blog.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie, nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Poprzez wzięcie udziału w konkursie każdy uczestnik potwierdza, że on/ona oraz jego/jej rodzic lub opiekun prawny (jeśli dotyczy) przeczytali i zaakceptowali niniejsze warunki oraz zgadzają się na objęcie niniejszymi zasadami.
 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, oraz członkowie ich rodzin. Pod pojęciem „pracowników” rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną (również Sandwich Artist), zaś pod pojęciem „członków rodzin” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Polski. Przeprowadzenie konkursu nie wymaga uzyskania zgody Ministra Finansów.
 7. Konkurs rozpoczyna się w piątek, 22.09.2017 r. i trwa 01.10.2017 r., do godz.23:59:59.

 

 1. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1.Przystąpienie do udziału w Konkursie polega na publikacji do 1.10.2017 r. na blogu uczestnika relacji (całościowej bądź z wybranej części) z Festiwalu GRANDA z hashtagiem #relacjazGRANDY2017 i przesłaniu do organizatora linku do publikacji na adres: rzecznik@festiwal-granda.pl

 1. Wyrażenie stosownych zgód wymaganych postanowieniami niniejszego regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do nie brania publikacji pod uwagę.
 3. W przypadku podejmowania przez osoby trzecie, Uczestników lub osoby zamierzające zostać Uczestnikami, działań sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań, zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników oraz wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 4. Warunkiem przystąpienia uczestnika do konkursu jest:

5.1. złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego regulaminu i akceptacji jego postanowień;

5.2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jak również w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową; wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora lub od wyznaczonych przez niego podmiotów korespondencji elektronicznej na adres mailowy podany przez Uczestnika, w celach związanych przedmiotowo z Konkursem oraz z promocją Festiwalu GRANDA (fakultatywne[m1] ); Wizerunek uczestników może być w przyszłości wykorzystywany w celach promocyjnych oraz w komunikacji mediowej oraz w obrębie Social Media Festiwalu GRANDA

5.3 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

III. Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest 1 zestaw książek z autografami wybranych pisarzy goszczących na GRANDZIE 2017 oraz 1 czekoladowy Cyngiel.
 2. Nagrodami dodatkowymi są 4 czekoladowe Cyngle (po jednym dla kolejnych 4 osób)
 3. Informacja o przyznaniu nagród zostanie udostępniona w ciągu 7 dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń konkursowych.
 4. Wizualizacje Nagród zamieszczone w jakichkolwiek materiałach promocyjnych, czy reklamowych dotyczących Konkursu mają wyłącznie charakter poglądowy.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią.
 7. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej drogą mailową lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebooku. Wyniki konkursu będą dostępne na FB Festiwalu GRANDA.
 8. Zasady przyznawania Nagród
 9. Wszystkie Zgłoszenia publikacji wezmą udział w Konkursie. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa („Komisja”), o której mowa w punkcie VI poniżej niniejszego Regulaminu.
 10. Spośród dokonanych Zgłoszeń, Komisja wybierze zwycięskie zgłoszenia będące zdaniem Komisji najciekawszą relacją z Festiwalu – jej autorowi przysługiwać będzie nagroda. Zwycięzca zostanie poinformowani pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebooku.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, zdjęć i video dodawanych przez Uczestników na temat publikacji na blogu. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu relacji naruszających prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zdjęć i video wulgarnych lub obrażających oraz zniesławiających w nieuzasadniony sposób osoby trzecie, w tym Organizatora oraz Festiwal GRANDA. Pełną odpowiedzialność za treść dodanego zdjęcia ponosi Uczestnik.
 12. Wydanie Nagród
 13. Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Facebook. Nagroda zostanie wysłana pocztą lub zostanie przekazana w inny sposób, o którym zostanie poinformowany Uczestnik.
 14. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie.
 15. W przypadku niezgłoszenia się po nagrodę w ciągu 7 dni, nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu.
 16. Organizator opłaca podatek od przyznawanej Nagrody rzeczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, tym celu Uczestnik konkursu wyraża zgodę przekazanie odpowiednich, niezbędnych danych osobowych w celu przeprowadzenia procedur podatkowych (w tym nr PESEL).
 17. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jak również w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową.
 18. Nagrody zostaną dostarczone do 14 dni roboczych od daty wysłania przesyłek pocztowych do laureatów konkursu.
 19. Komisja konkursowa
 20. Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja”). W skład trzyosobowej Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Komisja w sposób jednogłośny wybierze zwycięzców.
 21. Do zadań Komisji należy: a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom, b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, c) podpisanie listy wybranych Zgłoszeń, d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych, e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przestrzeganiem Regulaminu.

VII. Dane osobowe Uczestników

 1. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres, adres e-mail przez Fundację GRANDA w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz z działalnością promocyjną prowadzoną dla Festiwalu GRANDA.
 2. Administratorem danych osobowych i organem przetwarzających dane osobowe jest Organizator Fundacja GRANDA, Organizator.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

VIII. Prawa autorskie

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie publikacje/fotografie/ prace graficzne / komentarze tekstowe będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Z chwilą Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie ze zgłoszonej publikacji/ fotografii/ pracy graficznej przez Organizatora dla celów konkursowych.
 3. Postanowienia końcowe
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Uczestników, którzy już przystąpili do udziału w Konkursie.
 5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego regulaminu.
 6. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 21 dni po ogłoszeniu wyników. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia do Organizatora.
 7. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując uzasadnienie swojej decyzji. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest decyzją ostateczną.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają Uczestnikowi możliwości wykonania uprawnień przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

6.Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora.