REGULAMIN FESTIWALU KRYMINAŁU GRANDA 2018

REGULAMIN POZNAŃSKIEGO FESTIWALU KRYMINAŁU GRANDA 21-23.09.2018

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Regulamin dotyczy czwartego Poznańskiego Festiwalu Kryminału GRANDA dalej „Festiwal” organizowanej w dniach 21-23.09.2018r.
 3. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja GRANDA mająca siedzibę przy ul. Bukowskiej 31/7 w Poznaniu, zwana w dalszej treści Organizatorem.
 4. Festiwal odbywa się w dniach 21-23 września 2018 roku, na terenie Pawilonu w Poznaniu, przy ul. Ewangelickiej 1 w Poznaniu oraz w Auli Artis przy ul. Kutrzeby 10 (dalej „Teren Festiwalu”). Dokładny program Festiwalu, w tym godzina rozpoczęcia ogłaszane są odrębnie.
 5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Festiwal. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Festiwalu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na nim i korzystania przez nie z terenu Festiwalu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 7. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 8. „Uczestnik Festiwalu” – oznacza osobę uczestniczącą w Festiwalu;
 9. „Teren Festiwalu” – oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Festiwal lub inne miejsce, na które Festiwal może zostać przeniesiony z ważnych powodów i podane do wiadomości przed Imprezą;
 10. „Służby pomocnicze i informacyjne” – oznacza osoby legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, których zadaniem jest dbanie o porządek i bezpieczeństwo na Terenie Festiwalu oraz wykonywanie zastrzeżonych dla Organizatora uprawnień.

 

 1. Wstęp na Teren Festiwalu:
 2. Wstęp na teren Festiwalu jest wolny.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Festiwalu:
 4. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 5. materiałów wybuchowych,
 6. wyrobów pirotechnicznych,
 7. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 8. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 9. alkoholu
 10. Ponadto zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Festiwalu.
 11. Organizator może odmówić wstępu na teren Festiwalu oraz przebywania na niej osobom:
 12. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
 13. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
 14. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

 

III. Prawa i obowiązki Uczestników Festiwalu:

 1. Uczestnik przebywa na Terenie Festiwalu wyłącznie na własne ryzyko i odpowiada za wszelkie poniesione oraz wyrządzone szkody na mieniu i na osobie. Organizator nie jest w szczególności odpowiedzialny za rzeczy utracone lub zagubione podczas Festiwalu przez Uczestnika Festiwalu.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wstęp na Teren Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku poprzez fotografowanie i filmowanie jego osoby, nagrywanie dźwięku oraz na przechowywanie, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu w związku z działalnością dokumentacyjną, sprawozdawczą, reklamową i promocyjną.
 3. Uczestnik porusza się swobodnie po terenie Festiwalu z wyłączeniem stref, które zostały odgrodzone oraz oznaczone tabliczkami zakazującymi wstęp do danej strefy.
 4. Uczestnik Festiwalu obecny na Festiwalu zobowiązany jest zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych osób obecnych na Festiwalu.
 5. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do niniejszego regulaminu i poleceń Służb Porządkowych.
 6. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność Uczestników Festiwalu, które sprawują nad nimi pieczę.

 

 1. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na Terenie Festiwalu:
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania Festiwalu, poprzez m.in.:
 3. a) służby porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
 4. b) oznakowanie miejsc, w których obowiązuje zakaz wstępu
 5. Organizator wyznacza strefy podziału Festiwalu:
 6. a) zaplecze techniczno-socjalne
 7. b) wejście główne
 8. c) wyjścia ewakuacyjne
 9. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 10. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Festiwalu z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez autorów, Siła Wyższa, bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub życia uczestników Festiwalu
 11. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
 12. a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty lub alkohol;
 13. b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
 14. c) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników festiwalu i p. poż, organizator zastrzega sobie możliwość niewpuszczenia uczestnika na spotkanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, godziny rozpoczęcia oraz miejsca odbycia się danego punktu programu Festiwalu jak również zmiany w nim.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie uprawnienia Organizatora wynikające z niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów, w tym uprawnienia przysługujące Organizatorowi wobec Uczestników Festiwalu, będą podczas danej Imprezy wykonywane przez Służby pomocnicze i informacyjne.
 2. Uczestnik Imprezy oraz wszelkie inne osoby znajdujące się na Terenie Festiwalu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenia słuchu i inne szkody na osobie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 21.09.2018r.
 4. Niniejszy Regulamin zostanie ogłoszony przez Organizatorów, w szczególności poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej i będzie dostępny na terenie Festiwalu w dniach 21-23.09.2018r.