REGULAMIN KONKURSU “CZARNY KAPELUSZ” 2019

Regulamin określa zasady przyznawania nagród, wyróżnień oraz nagrody publiczności w konkursie „Czarny Kapelusz” dla najciekawszej postaci polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej, opublikowanej przez polskiego autora w języku polskim w roku 2018.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Czarny Kapelusz” na najciekawszą postać polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej jest Fundacja Granda (ul. Bukowska 31/7 60-555 Poznań KRS 0000598593, NIP 781 192 22 63) zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs „Czarny Kapelusz” został ustanowiony w celu promowania czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania polskich autorów literatury kryminalnej i sensacyjnej.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autora najciekawszej postaci w polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 5. Konkurs zostanie ogłoszony poprzez stronę internetową Festiwalu www.festiwal-granda.pl oraz profil Festiwalu na Facebook @festiwalgranda 19 marca 2019.
 6. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODA GŁÓWNA „Czarny Kapelusz” dla najciekawszej postaci polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej 2018

Laureat otrzyma statuetkę oraz nagrodę 5.000 zł.

I Wyróżnienie

Laureat otrzyma statuetkę i upominek.

II Wyróżnienie

Laureat otrzyma statuetkę i upominek.

Nagroda Publiczności

Laureat otrzyma statuetkę i upominek.

ZGŁOSZENIA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Wydawnictwo może zgłosić maksymalnie 3 różne tytuły powieści kryminalnej lub sensacyjnej wydane przez nie w 2018 roku.
 2. Warunkiem dopuszczenia książki do konkursu jest dostarczenie do sekretarz Konkursu Magdaleny Drogoś-Kraszewskiej 6 egzemplarzy każdej zgłaszanej książki, na potrzeby Jury Konkursu. Egzemplarze nie będą zwracane przez Organizatora (Adres dostawy: 28 czerwca 177/11, 61-485 Poznań, tel. 693 105 661)
 3. W razie nadesłania przez wydawnictwo więcej niż 3 tytułów powieści kryminalnej lub sensacyjnej wydanych w 2018 roku Organizator ma prawo do dokonania preselekcji i przekazania jury wybranych 3 tytułów.
 4. Książki do konkursu mogą zgłaszać także jurorzy i organizator.
 5. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przez wydawcę mającego swą siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Nadesłane książki muszą być opatrzone numerem ISBN.
 7. Termin nadsyłania książek upływa 12 kwietnia 2019 (ważna będzie data stempla pocztowego, data nadania u kuriera).
 8. Wszystkie nadesłane książki zostaną przekazane jurorom przez Organizatora.
 9. Książki będą przekazywane jurorom w trybie ciągłym, nie dalej niż 14 dni od otrzymania książek przez Organizatora.
 10. Nagroda zostanie wręczona w czasie uroczystej gali w dniu 21 września 2019 roku w Poznaniu.
 11. Spośród nadesłanych książek jurorzy nominują do nagrody 10 bohaterów powieściowych, nominację może otrzymać więcej niż jedna postać z jednej powieści.
 12. Jurorzy przekażą swoje nominacje do organizatora do dnia 10 sierpnia 2019 roku.
 13. Nominacje zostaną podane przez organizatora do publicznej wiadomości 14 sierpnia 2019.
 14. Wybór laureata spośród bohaterów nominowanych książek nastąpi do 21 września 2019 roku, a ogłoszony zostanie podczas gali wręczenia nagród.
 15. Nagrody Głównej nie można nie przyznać.
 16. Poza Nagrodą Główną wręczone zostaną 2 wyróżnienia – wskazane przez Jury Konkursu oraz nagroda publiczności.
 17. Laureat nagrody publiczności zostanie wybrany spośród 10 kandydatów nominowanych przez jury. Wyboru dokonają czytelnicy poprzez rejestrację i głosowanie na stronie festiwal-granda.pl.

JURY KONKURSU

 1. Członków Jury powołuje i odwołuje Organizator.
 2. Członkostwo w Jury ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Jury, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Jury.
 3. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego Jury.
 4. Przewodniczącego Jury powołuje Organizator.
 5. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.

 

OPIS KONKURSU

JURY KONKURSU

KONTAKT:

Magdalena Drogoś-Kraszewska tel. 693 105 6611, magda.drogos-kraszewska@festiwal-granda.pl