REGULAMINY konkursowe

REGULAMIN POZNAŃSKIEGO FESTIWALU KRYMINAŁU GRANDA  – „Konkursowa środa”

 1. Postanowienia ogólne
 2. 1. Organizatorem cyklu konkursów „Konkursowa środa” („Organizator”) jest FUNDACJA GRANDA z siedzibą ul. Bukowska 31/7, 60-555 Poznań, NIP: 781-19-22-263.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie, nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Poprzez wzięcie udziału w konkursie każdy uczestnik potwierdza, że on/ona oraz jego/jej rodzic lub opiekun prawny (jeśli dotyczy) przeczytali i zaakceptowali niniejsze warunki oraz zgadzają się na objęcie niniejszymi zasadami.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, oraz członkowie ich rodzin. Pod pojęciem „pracowników” rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną (również Sandwich Artist), zaś pod pojęciem „członków rodzin” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Polski. Przeprowadzenie konkursu nie wymaga uzyskania zgody Ministra Finansów.
 6. Konkursy rozpoczynają się w każdą kolejną środę i trwają do najbliższego wtorku, do godz.23:59:59.

– 1. 21.02.2018 – 27.02.2018

– 2. 28.02.2018 – 4.08.2018

– 3. 7.03.2018 – 13.03.2018

-4. 14.03.2018-27.03.2018

-5. 28.03.2018- 03.03.2018

 1. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1.Przystąpienie do udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego zamieszonego w poście.

 1. Wyrażenie stosownych zgód wymaganych postanowieniami niniejszego regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Konkursu, bez ostrzeżenia i dalszych wyjaśnień.
 3. W przypadku podejmowania przez osoby trzecie, Uczestników lub osoby zamierzające zostać Uczestnikami, działań sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań, zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników oraz wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 4. Warunkiem przystąpienia uczestnika do konkursu jest:

5.1. złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego regulaminu i akceptacji jego postanowień;

5.2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jak również w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową; wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora lub od wyznaczonych przez niego podmiotów korespondencji elektronicznej na adres mailowy podany przez Uczestnika, w celach związanych przedmiotowo z Konkursem oraz z promocją Festiwalu GRANDA (fakultatywne[m1] ); Wizerunek uczestników może być w przyszłości wykorzystywany w celach promocyjnych oraz w komunikacji mediowej oraz w obrębie Social Media Festiwalu GRANDA

5.3 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

III. Nagrody

 1. Nagrodami w każdym konkursie są książki-niespodzianki w ilości wskazanej w poszczególnym poście.
 2. Informacja o przyznaniu nagród zostanie udostępniona w ciągu 4 dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń konkursowych.
 3. Wizualizacje Nagród zamieszczone w jakichkolwiek materiałach promocyjnych, czy reklamowych dotyczących Konkursu mają wyłącznie charakter poglądowy.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią.
 6. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej drogą mailową lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebooku. Wyniki konkursu będą dostępne na FB Festiwalu GRANDA.
 7. Każdy uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
 8. Zasady przyznawania Nagród
 9. Wszystkie Zgłoszenia umieszczone w komentarzach pod postami konkursowymi wezmą udział w Konkursie. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa („Komisja”), o której mowa w punkcie VI poniżej niniejszego Regulaminu.
 10. Spośród dokonanych Zgłoszeń, Komisja wybierze zwycięskie zgłoszenia będące zdaniem Komisji najciekawszymi odpowiedziami na pytanie konkursowe – ich autorom przysługiwać będzie nagroda. Zwycięzcy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebooku.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, zdjęć i video dodawanych przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu odpowiedzi naruszających prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zdjęć i video wulgarnych lub obrażających oraz zniesławiających w nieuzasadniony sposób osoby trzecie, w tym Organizatora oraz Festiwal GRANDA. Pełną odpowiedzialność za treść dodanego zdjęcia ponosi Uczestnik.
 12. Wydanie Nagród
 13. Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Facebook. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub zostaną przekazane w inny sposób, o którym zostanie poinformowany Uczestnik.
 14. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie.
 15. W przypadku niezgłoszenia się po nagrodę w ciągu 7 dni, nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu.
 16. Organizator opłaca podatek od przyznawanej Nagrody rzeczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, tym celu Uczestnik konkursu wyraża zgodę przekazanie odpowiednich, niezbędnych danych osobowych w celu przeprowadzenia procedur podatkowych (w tym nr PESEL).
 17. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jak również w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do sporządzenia fotorelacji z przyznawania nagród z możliwością ich wykorzystania w komunikacji oraz we własnych kanałach Social Media.
 19. Nagrody zostaną dostarczone do 14 dni roboczych od daty wysłania przesyłek pocztowych do laureatów konkursu.
 20. Komisja konkursowa
 21. Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja”). W skład trzyosobowej Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Komisja w sposób jednogłośny wybierze zwycięzców.
 22. Do zadań Komisji należy: a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom, b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, c) podpisanie listy wybranych Zgłoszeń, d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych, e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przestrzeganiem Regulaminu.

VII. Dane osobowe Uczestników

 1. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres, adres e-mail przez Fundację GRANDA w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz z działalnością promocyjną prowadzoną dla Festiwalu GRANDA.
 2. Administratorem danych osobowych i organem przetwarzających dane osobowe jest Organizator Fundacja GRANDA, Organizator.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

VIII. Prawa autorskie

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie fotografie/ prace graficzne / komentarze tekstowe będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Z chwilą Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie ze zgłoszonej fotografii/ pracy graficznej przez Organizatora dla celów konkursowych.
 3. Z chwilą powiadomienia Uczestnika o wygraniu nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, następuje ostateczne przeniesienie przez powiadomionych Zwycięzców na Fundację GRANDA majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi pracami bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na wszystkich znanych polach eksploatacji – w szczególności Oragnizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać fotografie każdą techniką – w tym wypowiedzi pisemnej, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, dokonywać dalszego rozporządzenia wszystkimi przysługującymi mu prawami do fotografii, a także rozpowszechniać fotografię w każdy inny sposób, w szczególności udostępniać publicznie w dowolny sposób tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich prac – Zwycięzcom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 5. Uczestnik, w terminie i na zasadach ustalonych z Organizatorem, zobowiązany jest to zawarcia odrębnej umowy przenoszącej prawa autorskie, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli zawarcie umowy będzie konieczne dla prawidłowej realizacji przeprowadzanego Konkursu oraz nabycia praw do rozporządzania powstałym utworem.
 6. Postanowienia końcowe
 7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Uczestników, którzy już przystąpili do udziału w Konkursie.
 8. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 21 dni po ogłoszeniu wyników. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia do Organizatora.
 10. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując uzasadnienie swojej decyzji. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest decyzją ostateczną.
 11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają Uczestnikowi możliwości wykonania uprawnień przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

6.Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

REGULAMIN POZNAŃSKIEGO FESTIWALU KRYMINAŁU GRANDA 22-24.09.2017

I. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin dotyczy drugiego poznańskiego festiwalu kryminału GRANDA dalej „Festiwal” organizowanej w dniach 22-24.09.2017r.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja GRANDA ul. Bukowska 31/7 60-555 Poznań zwana w dalszej treści Organizatorem.
 3. Festiwal odbywa się w dniach 22-24 września 2017 roku, na terenie Nowej Gazowni w Poznaniu, przy ul. Ewangelickiej 1 w Poznaniu (dalej „Teren Festiwalu”). Dokładny program Festiwalu, w tym godzina rozpoczęcia ogłaszane są odrębnie.
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Festiwal. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Festiwalu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na nim i korzystania przez nie z terenu Festiwalu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 6. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 7. „Uczestnik Festiwalu” – oznacza osobę uczestniczącą w Festiwalu;
 8. „Teren Festiwalu” – oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Festiwal lub inne miejsce, na które Festiwal może zostać przeniesiony z ważnych powodów i podane do wiadomości przed Imprezą;
 9. „Służby pomocnicze i informacyjne” – oznacza osoby legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, których zadaniem jest dbanie o porządek i bezpieczeństwo na Terenie Festiwalu oraz wykonywanie zastrzeżonych dla Organizatora uprawnień.

II Wstęp na Teren Festiwalu:

 1. Wstęp na teren Festiwalu jest wolny. Na niektóre punkty obowiązują bezpłatne zaproszenia/informacja w programie/
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Festiwalu:
 3. Ponadto zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Festiwalu.
 4. Organizator może odmówić wstępu na teren Festiwalu oraz przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Festiwalu:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • alkoholu

III. Prawa i obowiązki Uczestników Festiwalu:

 1. Uczestnik przebywa na Terenie Festiwalu wyłącznie na własne ryzyko i odpowiada za wszelkie poniesione oraz wyrządzone szkody na mieniu i na osobie. Organizator nie jest w szczególności odpowiedzialny za rzeczy utracone lub zagubione podczas Festiwalu przez Uczestnika Festiwalu.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wstęp na Teren Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku poprzez fotografowanie i filmowanie jego osoby, nagrywanie dźwięku oraz na przechowywanie, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu w związku z działalnością dokumentacyjną, sprawozdawczą, reklamową i promocyjną.
 3. Uczestnik porusza się swobodnie po terenie Festiwalu z wyłączeniem stref, które zostały odgrodzone oraz oznaczone tabliczkami zakazującymi wstęp do danej strefy.
 4. Uczestnik Festiwalu obecny na Festiwalu zobowiązany jest zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych osób obecnych na Festiwalu.
 5. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do niniejszego regulaminu i poleceń Służb Porządkowych.
 6. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność Uczestników Festiwalu, które sprawują nad nimi pieczę.

 

IV. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na Terenie Festiwalu:

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania Festiwalu, poprzez m.in.:
  •  służby porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
  • oznakowanie miejsc, w których obowiązuje zakaz wstępu
 2. Organizator wyznacza strefy podziału Festiwalu:
  •  zaplecze techniczno-socjalne
  • wejście główne
  • wyjścia ewakuacyjne
 3. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 4. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Festiwalu z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez autorów, Siła Wyższa, bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub życia uczestników Festiwalu
 5. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
  •  przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty lub alkohol;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 6. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników festiwalu i p. poż, organizator zastrzega sobie możliwość niewpuszczenia uczestnika na spotkanie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, godziny rozpoczęcia oraz miejsca odbycia się danego punktu programu Festiwalu jak również zmiany w nim.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uprawnienia Organizatora wynikające z niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów, w tym uprawnienia przysługujące Organizatorowi wobec Uczestników Festiwalu, będą podczas danej Imprezy wykonywane przez Służby pomocnicze i informacyjne.
 2. Uczestnik Imprezy oraz wszelkie inne osoby znajdujące się na Terenie Festiwalu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenia słuchu i inne szkody na osobie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 22.09.2017.
 4. Niniejszy Regulamin zostanie ogłoszony przez Organizatorów, w szczególności poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej i będzie dostępny na Terenie Festiwalu w dniach 22-24.09.2017 r.

Regulamin_Konkurs czekoladowy_18.09.2017